Огляд відповідей ДПС за листопад 2019 р. (частина І)

Огляд відповідей ДПС за листопад 2019 р. (частина І)

За поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР).

Категорія ЗІР

Запитання

Коротка відповідь

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.15 Коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту
  Яким чином заповнюється розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, складеної на дату отримання попередньої оплати, у разі якщо в подальшому при зміні умов договору передбачається як зменшення ціни товарів/послуг за їх незмінної кількості, так і постачання товарів/послуг, які не зазначались у такій податковій накладній, за умови, що загальна сума обсягів постачання та сума ПДВ не змінюються? Якщо на дату отримання попередньої оплати постачальником - платником ПДВ була складена податкова накладна, а в подальшому при зміні умов договору передбачається як зменшення ціни товарів/послуг за їх незмінної кількості, так і постачання товарів/послуг, які не зазначались у такій податковій накладній, за умови, що загальна сума обсягів постачання та сума ПДВ не змінюються, постачальник на дату відвантаження товарів/послуг повинен:
1) cкласти розрахунок коригування до податкової накладної (далі - розрахунок коригування), в якому кожному рядку податкової накладної, що коригується, відповідає два рядки розрахунку коригування: у першому з них "обнуляється" рядок податкової накладної, ціна за яким змінюється; у другому - зазначається новий (доданий) номер рядка, в якому зазначаються правильні показники.
В усіх рядках розрахунку коригування, пов'язаних з коригуванням одного рядка податкової
накладної (рядок, в якому зі знаком « » зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та нового(их) рядка(ків) з виправленими показниками, що його замінює(ють), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування 101 (Зміна ціни). Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування;
2) cкласти нову податкову накладну на операцію з постачання товарів/послуг, які не зазначались у податковій накладній на аванс.
101.16 Податкові накладні
  Яким чином виправити помилку, допущену в полі "Номер філії"; податкової накладної? Якщо при складанні податкової накладної допущено помилку в полі "Номер філії", то з метою її виправлення платнику податку необхідно на дату виявлення такої помилки скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а поле "Номер філії"; заповнюється без помилок. При цьому таблична частина розділів А та Б не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються)
101.17 Електронне адміністрування
  Де в Електронному кабінеті можна переглянути інформацію щодо реквізитів рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ? Інформацію щодо реквізитів рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платники податків мають можливість переглянути у приватній частині Електронного кабінету у вкладці "Дані про банківські реквізити" режиму "Облікові дані платника" та у вкладці "Реєстр транзакцій"; режиму "Система електронного адміністрування ПДВ"
101.23 Звітність
  У яких рядках декларації з ПДВ відображаються операції, пов'язані з визначенням податкових зобов'язань у зв'язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ? Відповідно до п. 184.7 ст. 184 ПКУ у разі анулювання реєстрації особи як платника податку, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами, виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону. Згідно з п. 9 розділу ІІІ Порядку № 21 у складі податкової декларації з ПДВ подаються передбачені Порядком № 21 додатки (у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації). Операції, пов'зані з визначенням податкових зобов'язань у зв'язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ, відображаються в рядках 4.1 та/або 4.2 декларації і розшифровуються у таблиці 1 додатка 5 до такої декларації
101.25 Бюджетне відшкодування
  На яку дату визначається сума податкового боргу для зарахування від'ємного значення у його зменшення в податковій звітності з ПДВ (початок звітного періоду, за який подається податкова декларація чи в якому подається декларація)? У разі наявності у платника податку на дату подання ним податкової звітності з ПДВ податкового боргу з цього податку такий платник має право зарахувати суму від'ємного значення ПДВ, сформовану за результатами такої податкової звітності, у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди та обліковувався в інтегрованій картці платника станом на перше число місяця, у якому було подано таку декларацію, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ, такого платника на момент отримання контролюючим органом податкової декларації
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
102.04 Оподаткування неприбуткових організацій
  Чи необхідно подавати реєстраційну заяву за формою № 1-РН у разі зміни місце­знаходження неприбуткового підприємства, установи та організації, яка пов'язана зі зміною адміністративного району, керівника або бухгалтера такої організації? Ні, не потрібно. Інформація про зміну місцезнаходження неприбуткової організації, яка пов'язана зі зміною адміністративного району, або про зміну керівника такої організації оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"
102.09 Оподаткування дивідендів та прирівняних до них платежів при визначенні фінансового результату та відображення їх у звітності
  Як розраховуються авансові внески з податку на прибуток, якщо платник податку на прибуток виплачує дивіденди за період перебування на спрощеній системі оподаткування, та чи зменшується при цьому податкове зобов'язання у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за такий податковий (звітний) період? У разі виплати дивідендів за період перебування на спрощеній системі оподаткування платник податку на прибуток сплачує авансовий внесок з податку на прибуток, розрахований з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. При цьому сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Водночас платник податку має право зменшити податкове зобов'язання з податку на прибуток у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств на суму сплаченого протягом податкового (звітного) періоду авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, а якщо сума авансового внеску перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток за такий період, то сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових періодів до& повного його погашення
102.18 Особливості оподаткування нерезидентів
  Чи нараховується авансовий внесок з податку на прибуток та утримується податок на доходи нерезидента, який є засновником юридичної особи-резидента, у разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку? У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, зокрема, шляхом реінвестиції дивідендів нерезидентом - юридичною особою, платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, який прийняв рішення щодо виплати дивідендів своїм засновникам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у порядку, визначеному п. 57.11 ст. 57 ПКУ. Поряд з цим доходи нерезидента - юридичної особи з джерелом їх походження з України у вигляді дивідендів оподатковуються згідно з п. 141.4 ст. 141 ПКУ незалежно від способу використання такого доходу як реінвестиція.
Однак якщо дивіденди реінвестує нерезидент - фізична особа, то з урахуванням норми пп. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 ПКУ, на суму нарахованих такому нерезиденту дивідендів авансовий внесок не нараховується та податок на доходи нерезидента, передбачений пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, не утримується
102.23 Звітність
102.23.02 Заповнення звітності
  Який звітний (податковий) період зазначається у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств платником податку на прибуток, який використовував базовий звітний (податковий) період - квартал, у разі включення його до Реєстру неприбуткових організацій в середині кварталу звітного року та який термін подання такої Декларації? Платник податку на прибуток, який використовував базовий звітний (податковий) період - квартал і включений до Реєстру неприбуткових установ та організацій в середині кварталу звітного року, при заповненні поля 2 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств зазначає базовий звітний період - квартал та відповідний звітний (податковий) період застосування загальних правил оподаткування (І квартал, півріччя, три квартали). У такій Декларації платник податку зазначає показники діяльності, обраховані за період перебування на загальній системі оподаткування, та подає її разом з фінансовою звітністю за відповідний період - у строк, встановлений пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя)
  Які форми фінансової звітності повинні подаватися неприбутковими організаціями? Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі - Звіт) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми № 1 - 5). Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс)
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.17 Оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт
  Чи підлягає оподаткуванню ПДФО компенсована роботодавцем найманому працівникові сума туристичного збору, включена до вартості його проживання у відрядженні? У разі якщо юридичною особою (роботодавцем) здійснюється відшкодування суми збору, сплаченого фізичною особою (працівником) під час відрядження у межах України за найм житлового приміщення, то сума такого відшкодування включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах
103.21 Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
  Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід у вигляді вартості об'єкта нерухомості та грошова компенсація при обміні нерівноцінних об'єктів нерухомості між ФО - резидентами? Отриманий від обміну об'єктів нерухомості між фізичними особами- резидентами дохід (у вигляді вартості об'єкта нерухомості та грошової компенсації) у разі недотримання вимог п. 172.1 ст. 172 ПКУ оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 %
103.25 Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою № 1ДФ
  Чи підлягає оподаткуванню ПДФО сума грошової компенсації, що виплачується поліцейським за найм ними житла, та за якою ознакою доходу відображаються такі виплати в податковому розрахунку за формою № 1 ДФ? Сума грошової компенсація, що виплачується поліцейським за найм ними житла згідно з постановою КМУ від 24.10.2018 р. № 866, включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід і оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах, без урахування положень п. 168.5 ст. 168 ПКУ, та відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу "185"
  За якою ознакою доходу відображається у податковому розрахунку за формою 1ДФ сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір? Сума стипендії (включаючи суму її індексації), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу "150"
103.26 Відповідальність податкових агентів
  Чи застосовується відповідальність до податкового агента у разі сплати за відокремлені підрозділи ПДФО та подання порцій податкового розрахунку за формою № 1ДФ за місцезнаходженням юридичної особи? У разі сплати за відокремлені підрозділи податку на доходи фізичних осіб та подання порцій податкового розрахунку за формою № 1ДФ за місцезнаходженням юридичної особи, до податкового агента застосовується фінансова та адміністративна відповідальність і нараховується пеня
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО
115.01 Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним
  У який термін видається ліцензія на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів або рішення про відмову? Ліцензія на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів або рішення про відмову у її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 календарних днів з дня одержання зазначених у ст. 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови
115.03    
  Чи повинен СГ прибрати з полиць магазину алкогольні напої на період, коли дія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями закінчилась, а нова ліцензія перебуває у процесі оформлення? На період, коли дія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями закінчилась, а нова ліцензія перебуває у процесі оформлення, суб'єкт господарювання повинен прибрати з полиць магазину алкогольну продукцію, оскільки не має право здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями
115.05 Інші питання
  Які документи необхідно подавати для внесення змін до Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання ФОП) або характеристик місця зберігання? Для внесення змін до Єдиного реєстру місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - Єдиний реєстр), у разі зміни відомостей про заявника місця зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - місце зберігання) або характеристик місця зберігання, суб'єкт підприємницької діяльності подає до органу державної податкової служби, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, заяву про внесення таких змін разом з документами, що підтверджують зміну відомостей
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
116.04 Підакцизні товари та ставки податку
  На яку дату суб'єкти господарювання, визначені платниками акцизного податку як "особи, які реалізують пальне", розраховують офіційний курс гривні до іноземної валюти при визначенні в декларації акцизного податку податкових зобов'язань при реалізації пального? Для визначення суми податкових зобов'язань у декларації акцизного податку особами, визначеними пп. 212.1.15 ст. 212 ПКУ платниками акцизного податку, використовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому на митній території України здійснюється реалізація такого пального, і залишається незмінним протягом кварталу незалежно від походження пального (виробленого на митній території України або імпортованого)
116.07 Звітність
  Чи потрібно СГ роздрібної торгівлі при поданні уточнюючої декларації акцизного податку подавати додаток 6? При поданні суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі уточнюючої декларації акцизного податку до такої Декларації подається додаток 6 "Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів"
116.13 Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні
  Які реквізити податкового векселя, виданого на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг ввезених на митну територію України або вироблених в Україні бензинів авіаційних, або палива для реактивних двигунів, відображаються в акцизній накладній? У разі коли суб'єкт господарювання є платником акцизного податку та вже має зареєстровані в СЕАРП та СЕ акцизні склади, то такому платнику також необхідно окремо зареєструвати у СЕАРП та СЕ акцизні склади на ті приміщення (території), де ним зберігається пальне, придбане для власного споживання або промислової переробки та/або втрачене у межах та/або понад встановлені норми втрат; зіпсоване, знищене. На обсяги такого пального суб'єкт господарювання зобов'язаний складати акцизні накладні та реєструвати їх в ЄРАН
116.13.03 Акцизні накладні
  Які терміни реєстрації в ЄРАН акцизних накладних, складених на обсяги пального або спирту етилового, реалізованого особам - неплатникам акцизного податку?

Реєстрація в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на обсяги пального або спирту етилового, реалізованого особам - неплатникам акцизного податку, здійснюється:

не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою їх складання, - при реалізації пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним;

після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, що настають за днем отримання пального, - при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою, або до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом;

у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового - в інших випадках

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ (СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)
107.05 Ставки єдиного податку
  Чи подається ФОП - платниками ЄП першої та другої групи заява у разі зміни розміру фіксованої ставки ЄП, якщо такі зміни відбуваються на підставі рішення сільської, селищної або міської ради? Нормами ПКУ не передбачено подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку першої та другої груп у разі зміни розміру фіксованої ставки єдиного податку, яка відбувається на підставі рішення сільської, селищної або міської ради.
При цьому фізична особа - підприємець - платник єдиного податку, яка виявила бажання отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, повинна звернутись із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.
Форми запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 р. № 308.
Витяг з реєстру платників єдиного податку є документом, який підтверджує статус фізичної особи - підприємця та вважається дійсним до наступного внесення змін щодо відомостей про платника податку
107.12 Інші питання
  Чи застосовується відповідальність до ФОП - платників ЄП першої - третьої груп, які для проведення операцій, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, використовують поточні рахунки ФО, що відкриваються для власних потреб? Пунктом 44.1 ст. 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.
Водночас ст. 1641 Кодексу України про адміністративне правопорушення (далі - КпАП) встановлено, що, зокрема, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат суб'єктами господарювання, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою ст. 1641 КпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій

Огляд підготувала Людмила Шевчук,
консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування

Джерело: Вісник. Офіційно про податки

 

Набридло по посиланню переходити з одного сайту на інший, щоб знайти потрібний рахунок?
Та ще й, добре, якби пощастило виписати коректний. Тепер не треба з цим мучитись!
У нас реалізована можливість виписати рахунок на будь-який необхідний для Вас продукт!
Лише декілька кліків, і Ваш рахунок вже на електронній пошті!
Годі чекати,  швидкість, легкість та мобільність вже чекають вас тут - https://intelserv.net.ua

 

Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram

Читайте також: