Мінфін про облік основних засобів і запасів

Мінфін про облік основних засобів і запасів

Ключові слова: інвентарний номер, облік запасів, основні засоби,  акт приймання-передачі

Згідно з Методичними рекомендаціями кожному об'єкту основного засобу (крім білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання) присвоюється інвентарний номер.

Для білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів та малоцінних необоротних матеріальних активів встановлюються номенклатурні номери. При цьому предметам одного найменування, якості матеріалу та ціни встановлюється один номенклатурний номер.

Інвентарні та номенклатурні номери, присвоєні об'єктам основних засобів, зберігаються за ними на весь період перебування їх у даного суб'єкта державного сектору.


Читати також:

Підприємство зареєстроване у квартирі засновника: як заповнити ф. №20-ОПП?

Інтернет-банкінг та РРО: податківці не здаються!

Вебінар: Декілька кейсів кадрово-зарплатного обліку

Отримуйте всі актуальні новини на нашому каналі в Telegram, а також звертайтесь з будь-якими питаннями до нашого Intelserv консультанта через Telegram або Messenger!


Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202, одиницею обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

Додатково облік запасів суб'єкта державного сектору може здійснюватися за номенклатурними номерами.

Згідно з розділом III Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11, запаси у суб'єкта державного сектору зберігаються у спеціалізованих та інших місцях (склади, комори, окремі приміщення тощо) зберігання. Приймання, зберігання, відпуск та облік запасів у місцях їх зберігання здійснює матеріально відповідальна особа.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) підприємство самостійно, зокрема, обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. N 11, суб'єкт державного сектору самостійно на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до неї.

У розпорядчому документі про облікову політику визначаються принципи, методи і процедури, які використовуються суб'єктом державного сектору для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів та нематеріальних активів.

Відповідно до Стандарту 121 усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

Сума оприбуткованих активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектору.

З метою розмежування в обліку інформації про доходи від реалізації активів та доходи, які виникають в результаті оприбуткування активів, отриманих в результаті інвентаризації або списання основних засобів та які залишені для потреб установи, Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів Україні від 31.12.2013 р. N 1203, передбачено субрахунки 7112 "Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі" та 7211 "Дохід від реалізації активів".

Класифікацію доходів бюджету, що визначає код та найменування виду доходів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11. Для відображення доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватись для потреб установи, пропонуємо використати код класифікації доходів бюджету 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності".

Ураховуючи Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Міністерства фінансів України від 30.12.2016 р. N 31-11420-06-5/37851), субрахунок бухгалтерського обліку 7211 "Дохід від реалізації активів" зіставляється з кодом класифікації доходів бюджету 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)".

Застосування довідки про надходження у натуральній формі передбачено Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. N 1407, надавати роз'яснення з питань застосування якого уповноважено Державну казначейську службу України.

Відповідно до статті 9 Закону підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

При складанні типових форм з обліку та списання основних засобів розпорядниками бюджетних коштів, Державною казначейською службою України та фондами загальнообов'язкового державного соціального пенсійного страхування застосовуються Типові форми з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. N 818.

Для оформлення господарських операцій з безоплатного отримання та передачі основних засобів, крім безоплатної передачі основних засобів, які є об'єктами права державної та комунальної власності, оформлення якої здійснюється в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів Україні від 21.09.98 р. N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", застосовується акт приймання-передачі основних засобів.

Інформація про основні засоби вноситься до цього акта із зазначенням назви об'єкта, інвентарного (номенклатурного) номера, первісної (переоціненої) вартості, року випуску (побудови), номера паспорта, короткої характеристики об'єкта та інших відомостей.

Акт складається у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони, що приймає та передає об'єкт основних засобів) комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника суб'єкта державного сектору, яка передає основні засоби. При отриманні основних засобів як гуманітарної допомоги, дарунка, безповоротної допомоги тощо акт може складати комісія, яка приймає основні засоби.

Після перевірки акта за формою та змістом бухгалтерська служба переносить інформацію до облікових регістрів, про що робиться відмітка.

 

 

 

Джерело: Бухгалтер

Редактор: Михайло Яремчук, контент-спеціаліст ГК Інтелектуальний сервіс

#M.E.Doc #M.E.Docкупити #Медоконовлення #программамедок #медоконлайн #medok #медок#купитьпрограммумедок #сотаонлайнмедок #сотамедок #кеп #придбатикеп #електроннийпідпис #ецп


Долучайтесь до нас в Instagramfacebook та Telegram на Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

Читайте також: