Щотижневий огляд відповідей ДФС!

Щотижневий огляд відповідей ДФС!

Підготовлено за поточними матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР)

Категорія ЗІР Запитання Коротка відповідь
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
101.07 Визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг
  За яким валютним (обмінним) курсом НБУ визначається база оподаткування ПДВ при отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України? При отриманні попередньої (авансової) оплати в іноземній валюті за надані нерезиденту послуги на митній території України платник ПДВ на дату зарахування коштів на поточний рахунок визначає податкове зобов’язання з ПДВ за офіційним курсом гривні до іноземних валют та курсом банківських металів, який діє на дату визначення таких податкових зобов’язань, тобто який встановлено НБУ у попередній робочий день
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
102.18 Особливості оподаткування нерезидентів
  Ким може бути підписане звернення про надання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи)?

Звернення про надання довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) може бути підписане:

нерезидентом — у разі її надсилання безпосередньо;

особою, яка здійснює на користь нерезидента виплату доходів з джерелом їх походження з України, або її представником, повноваження якого підтверджені довіреністю;

уповноваженою особою (представником) нерезидента, яка підтверджує свої повноваження довіреністю від такого нерезидента. Засвідчена іноземним нотаріусом довіреність визнається дійсною в Україні в разі її легалізації (консульської легалізації або засвідченням штампом апостиль), якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України

102.25 Окремі норми щодо відповідальності платників податку
  Яка відповідальність передбачена за неподання (несвоєчасне подання) Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями? Платники частини чистого прибутку (доходу) не несуть відповідальність, передбачену п. 120.1 ст. 120 ПКУ, за неподання (несвоєчасне подання) Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, на підставі якого здійснюється нарахування та сплата цього платежу 
до Державного бюджету України.
ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
103.02 Об’єкт оподаткування
  Чи підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором дохід у вигляді матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності), нарахований (виплачений) Фондом соціального страхування України особі, яка провадить незалежну професійну діяльність? Допомога по тимчасовій непрацездатності, нарахована (виплачена) особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування є об’єктом оподаткування ПДФО та військовим збором, а фонд є податковим агентом щодо такого доходу
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
112.05 Порядок обчислення та подання податкової декларації
  Як юридичній особі обчислюється земельний податок за земельну ділянку, яка перебуває у спільній власності (спільній частковій власності) кількох юридичних осіб? Юридичні особи — співвласники земельної ділянки, яка перебуває у їх спільній власності (спільній частковій власності), самостійно обчислюють земельний податок пропорційно частці, належній кожній з них
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ
114.02 Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
  Чи підпадають під валютний нагляд операції з цінними паперами та операції з відчуження корпоративних прав в частині дотримання резидентами граничних строків розрахунків? Операції з цінними паперами та операції з відчуження корпоративних прав не підпадають під валютний нагляд в частині дотримання резидентами граничних строків розрахунків
  Яким чином банк завершує валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків у випадку, якщо валюта авансового платежу відрізняється від валюти ціни отриманого товару?

Банк з метою здійснення валютного нагляду за повнотою розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів використовує передбачені в договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу, якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни.

Якщо в договорі немає умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, та/або у випадках, визначених в абзаці другому п. 17 розділу IV Інструкції № 7, банк для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків використовує офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Нацбанком на дату платежу

114.09 Інші питання щодо валютного законодавства (іноземні інвестиції, готівкова валюта тощо)
  Чи може нерезидент вносити на банківський рахунок резидента готівку в іноземній валюті за товари (роботи, послуги) згідно з експортним договором? Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі заборонено, крім випадку, коли нерезидент — суб’єкт господарської діяльності згідно з умовами експортного договору резидента — суб’єкта господарської діяльності здійснює оплату фізичній особі — резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов’язань за експортним договором резидента — суб’єкта господарської діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резидентові — стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором, за умови оприбуткування невикористаного залишку ввезеної в Україну готівкової іноземної валюти до каси резидента — суб’єкта господарської діяльності згідно з абзацом третім п. 16 розділу I Положення
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ ТА ПАЛЬНОГО
115.02 Ліцензування оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним
  Чи зобов’язані суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним, при реалізації пального вимагати (перевіряти наявність) у покупців ліцензії на право здійснення роздрібної та/або оптової торгівлі пальним?

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення оптової торгівлі пальним, не зобов’язані вимагати чи перевіряти наявність у покупців ліцензій на право здійснення роздрібної та/або оптової торгівлі пальним, оскільки положення Закону України від 19.12.95 р. № 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» не містять таких вимог.

Водночас суб’єкти господарювання мають право перевіряти наявність у покупців таких ліцензій в Єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального, який розміщений на офіційному веб-сайті ДФС

115.04 Ліцензування експорту, імпорту
  Яка відповідальність застосовується до суб’єктів господарювання, які до 01.07.2019 р. надали документи для отримання ліцензій на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним, однак з причин, не залежних від них, станом на 01.07.2019 р. їх не отримали?

До суб’єктів господарювання, які не отримали ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним станом на 01.07.2019 р., застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі:

виробництва пального без наявності ліцензії — 1 000 000 грн;

оптової торгівлі пальним без наявності ліцензії — 500 000 грн;

роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250 000 грн.

Водночас відповідальність за зберігання пального до 31.12.2019 р. не застосовується

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
116.11 Акцизні склади та контроль за сплатою податку
  Чи можуть реєструватись в одному приміщенні або на одній території акцизні склади кількома розпорядниками у разі провадження ними господарської діяльності з вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального?

Акцизний склад — це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Один акцизний склад може бути зареєстрований виключно одним розпорядником акцизного складу. Один розпорядник акцизного складу може зареєструвати один і більше акцизних складів.

Акцизні склади двох і більше розпорядників не можуть розміщуватись в одному приміщенні або на одній території

  У яких випадках та у які строки суб’єкт господарювання зобов’язаний подати Довідку про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри?

Розпорядники акцизних складів зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі в такі строки:

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20 000 м3, — не пізніше 01.07.2019 р.;

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1 000 м3, але не перевищує 20 000 м3, — не пізніше 01.10.2019 р.;

акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1 000 м3, — не пізніше 01.01.2020 р.

Реєстрацією є прийняття надісланої розпорядником акцизного складу Довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі — Довідка 1).

При цьому відповідно до Формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі:

основна Довідка 1 надсилається окремо щодо кожного акцизного складу пального одноразово;

коригуючі довідки формуються і надсилаються протягом трьох календарних днів з дати виявлення помилки (помилок) у наданій у довідках інформації;

коригуюча довідка подається не частіше одного разу на добу

116.13 Система електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового та акцизні накладні
116.13.03 Акцизні накладні
  В які терміни здійснюється реєстрація акцизних накладних (складених з 01.08.2019 р.) в ЄРАН на загальний обсяг втраченого та/або використаного для власного споживання пального та на загальний обсяг втраченого спирту етилового?

Платник податку при ввезенні на митну територію України пального або спирту етилового, з якого сплачено акцизний податок, або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ, або реалізації пального або спирту етилового зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН) з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п. 231.1 ст. 231 ПКУ).

Порядком заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженим наказом Мінфіну від 19.06.2019 р. № 262, передбачено можливість складання акцизних накладних за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним, кожним кодом товарної підкатегорії за УКТ ЗЕД та їх реєстрації в ЄРАН не пізніше останнього дня звітного місяця: на загальний обсяг пального, втраченого та/або використаного для власного споживання протягом такого місяця; на загальний обсяг спирту етилового, втраченого протягом такого місяця

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР
123.04 Звітність
  Яким чином податкові агенти можуть виправити помилку в декларації з туристичного збору у разі неправильно вказаного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ? У разі самостійного виявлення неправильно вказаного коду органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ) за місцезнаходженням податкового агента в податковій декларації з туристичного збору (далі — Декларація), такий податковий агент має подати: до контролюючого органу з неправильно  вказаним кодом КОАТУУ — уточнюючу Декларацію, в якій відобразити до зменшення податкове зобов’язання з туристичного збору; до контролюючого органу з правильним КОАТУУ — Декларацію за типом «Звітна»
Митні режими
204.06 Тимчасове ввезення
  Які встановлено строки для перебування товарів та транспортних засобів комерційного призначення у митному режимі тимчасового ввезення? Строк тимчасового ввезення товарів встановлюється органом доходів і зборів у кожному конкретному випадку, але не має перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення. Строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення встановлюється органом доходів і зборів з урахуванням того, що ці транспортні засоби мають бути вивезені за межі митної території України після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені
Переміщення (пересилання) товарів та транспортних засобів громадянами та їх митне оформлення
214.01. Порядок переміщення (пересилання) громадянами товарів через митний кордон України з метою митного обігу та місця митного оформлення таких товарів
  Чи дозволяється переміщувати (пересилати) на митну територію України на адресу громадян в міжнародних поштових та експрес-відправленнях лікарські засоби, що не належать до особистих речей та не містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори?

На адресу громадян в міжнародних поштових та  експрес-відправленнях дозволяється пересилати лікарські засоби, що не містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Законами України не передбачено подання контролюючим органам дозвільних документів, які підтверджують дотримання обмежень при пересиланні лікарських засобів на адресу громадян в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
401.02 Порядок отримання електронних довірчих послуг
  Чи необхідно отримувати нові кваліфіковані сертифікати відкритих ключів у разі зміни основного місця обліку суб’єкта господарювання чи фізичної особи? У разі зміни місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи користувачу електронних довірчих послуг необхідно звернутися до надавача електронних довірчих послуг із заявою на скасування кваліфікованих сертифікатів, які містять неактуальну інформацію, та надати комплект реєстраційних документів для формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
401.03 Використання, блокування, поновлення, скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
  Який реєстраційний номер кваліфікованого сертифіката необхідно зазначити у заяві про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа та де можна переглянути інформацію про такий номер?

У заяві про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, форма якої затверджена наказом ІДД ДФС від 18.07.2019 р. № 74, зазначається один з будь-яких реєстраційних номерів кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа, отриманого в Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДФС (далі — КН ЕДП ІДД ДФС). Інформацію про такі реєстраційні номери можна переглянути:

1) на офіційному інформаційному ресурсі КН ЕДП ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) за посиланням Головна/«Пошук сертифікатів та СВС»/«Пошук сертифікатів». Для цього в полі «код ЄДРПОУ» або «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» зазначити відповідно код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) та натиснути «Пошук». У вікні «Результати пошуку» обрати будь-який реєстраційний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа з рядків «РН Сертифікату»;

2) за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1». Інсталяційний файл та настанову користувача «ІІТ Користувач ЦСК-1» можна завантажити з офіційного інформаційного ресурсу КН ЕДП ІДД ДФС (www.acskidd.gov.ua) за посиланням: Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Програмне забезпечення»/«Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки — 
«ІІТ Користувач ЦСК-1»/«Інсталяційний пакет «ІІТ Користувач ЦСК-1.3.1 (версія:1.3.1.46)»

Джерела: ЗІР та Вісник. Офіційно про податки

_________________________________________________________________________


Долучайтесь до нас в Instagram та facebookна Вас чекають:

  • корисні лайфхакиenlightened
  • актуальні новиниyes
  • та розважальна рубрикаlaugh

!Дізнатися більше новин Ви також зможете на нашому каналі в >>> Telegram.

Читайте також:

Написати нам

Напишіть
нам в чат

telegramSupportFacebooktelegramSupportFacebook